МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ

“Елементарна теория на музиката” е важна за всички, които свирят на музикален инструмент или пеят.

Нарича се  “елементарна” не защото е проста, а защото се състои от елементи. Тя ни дава представа за градивните частици на музиката и връзките между тях, улеснява овладяването на който и да е музикален инструмент и систематизира музикалното ни познание. Системата на обучение допуска адаптиране към възрастта на учениците.

Изучава се:

 • Тон и шум.  Характеристики на тона  
 • Степени, основни степени, звукоред, музикална с-ма, октавови групи
 • Разстояния между степените, цял тон и полутон
 • Знаци за алтерация: диез, бемол, бекар. Нагледно обяснение върху клавиатурата на пианото
 • Нотен правопис, нотни трайности и паузи
 • Темпо и динамика, и техните означения
 • Точкуване, лигатура, ауфтакт, фермата
 • Знаци за повторение в нотните текстове
 • Такт. Видове тактове. Равноделни и неравноделни размери
 • Основни ритмически фигури: малка и широка триола, видове синкопи и др.
 • Интервали и техните разновидности. Консонанс и дисонанс
 • Акорди. Построяване на мажорни и минорни тризвучия, септакорди, квартакорди, секстакорди и др.
 • Функция на главните тризвучия (тоника, доминанта и субдоминанта)
 • Лад, гама, тоналност
 • Разновидности на мажора и минора, стари ладове
 • Паралелни, енхармонични и едноименни тоналности
 • Устойчиви и неустойчиви тонове
 • Хроматична гама, целотонна гама, пентатоника
 • Модулация и транспониране. Видове модулации
 • Каденци – видове и употреба
 • Различни варианти при хармонизиране на мелодия
 • Контрапункт и полифония
 • Видове слух: абсолютен, релативен, вътрешен и т.н.

 

 

Единичен урок – 22 лв./50 мин.

Пакет от 4 урока – 80 лв./1 посещение в седмицата/

Пакет от 8 урока – 150 лв./2 посещения в седмицата/

Уроците от закупените пакети трябва да бъдат изразходени в рамките на месец.